Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із спеціальності процеси, машини та обладнання

0
7331

ЗВІT-ЩОДЕННИК про проходження виробничої практики“В підприємствах АПК” із спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва.

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ СТУДЕНТА

1.______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

назва навчального закладу

3. Факультет, кафедра ____________________________________________________

курс ________________ група __________________

4. На виробничу практику _________________________________________________

5.Термін практики з ____ _____________ по _____ ________________ 201_ р.

6.Micцe проходження практики ____________________________________________

_______________________________________________________________________

7.Керівник практики

від навчального закладу________________________________________________

прізвище, iм’я, по батькові, посада

ВІДМІТКА ПРО ПРИБУТТЯ СТУДЕНТА НА MICЦE ПРАКТИКИ, ВИБУТТЯ

1.Прибув на місце практики «____» _____________________ 201_ р.

2.Призначено на робоче місце ________________________________________________

3.Керівником практики від підприємства (установи) призначено ____________________________

прізвище, iм’я, по батькові, посада

М. П. Керівник підприємства

(установи) ______________________

4. Приступив до роботи з «_____» ____________________ 201_ р.

Керівник практики від підприємства (установи) _______________________________

5. Вибув до навчального закладу «____» _____________________ 201_ p.

М. П. Керівник підприємства

(установи) ______________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Завдання виробничої практики: формування професійних навиків із спеціальності, закріплення, розширення i систематизація знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін на основі аналізу діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської суспільно-громадської діяльності у трудовому колективі.

Базами виробничої практики можуть бути передові господарства, підприємства агропромислового комплексу, тваринницькі ферми, комплекси, виробничі підрозділи навчальних закладів i науково-дослідних установ та підприємств різних форм власності, діяльність яких відповідає профілю спеціалізацій студентів.

3 базовими господарствами i підприємствами укладається договір (сторінка 30-31) на підставі діючого Положення та інструкцій з питань практичного навчання.

Під час виробничої практики студенту видається індивідуальне завдання на вивчення окремих питань, пов’язаних з даним виробництвом. Зміст завдання визначається, виходячи із характеру робота, що виконується студентами на робочому місці. індивідуальне завдання розробляється предметними (цикловими) комісіями.

Згідно з програмою виробничої практики, навчальним закладом розробляються робочі плани іі проходження в залежності від рекомендованих баз практики і вимог, що ставляться до практичної підготовки бакалаврів, з врахуванням спеціалізації.

Робочий план повинен охоплювати вci види робіт, передбачених програмою, з урахуванням специфіки базового господарства. У плані вказуються робочі місця, які повинні займати студенти, види i терміни роботи на кожному з них, з урахуванням спеціалізацій. Необхідно передбачити вивчення всіх питань виробничої діяльності підприємства (господарства), а також виробничі екскурсії, що проводяться з метою ознайомлення студентів з новою технікою i технологією. Екскурсії проводяться на передові підприємства (господарства).

Навчальні заклади здійснюють навчально-методичне керівництво виробничою практикою. На місця проходження практики, керівник навчального закладу направляє для керівництва практикою викладачів.

Вони беруть участь у розподілі i переміщенні студентів на робочі місця (посади), згідно з програмою практики, здійснюють контроль за виконанням планів, консультують студентів, а також надають їм методичну допомогу у виконанні індивідуальних завдань веденні звіту — щоденника.

Відповідальність за організацію виробничої практики покладається на керівника підприємства, а загальне керівництво — на одного із провідних спеціалістів, які забезпечують практику студентів, надають їм необхідну допомогу, турбуються про умови їх праці i побуту, дають відгуки про виробничу і громадську роботу студентів і одержані ними практичні вміння, а також висновки про звіти-щоденники.

Безпосереднє керівництво практикою студентів в тракторних бригадах, на пунктах технічного обслуговування, майстернях (фермах, цехах, дільницях тощо) покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов’язані забезпечити виконання програми практики i дати оцінку роботи студента.

Під час проходження виробничої практики студенти повністю виконують правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють в господарстві (на підприємстві). На них також розповсюджується загальне трудове законодавство. Студенти ведуть звіти-щоденники, в яких кожен день записують перелік основних робіт, що виконуються, дається опис технологічних процесів, організації робіт на дільницях проходження практики, а також доручення, що виконують студенти по суспільній практиці.

До звіту-щоденника додаються схема технологічного процесу, опис особистих спостережень, зауваження, висновки i побажання, креслення, ескізи тощо.

Звіт-щоденник після закінчення практики подається в навчальний заклад з висновками керівника практики від підприємства (господарства).

3віт за практику захищається студентами перед комісією, що призначається заступником директора з практичного навчання, до складу якої входять викладачі спеціальних дисциплін, керівники практики від баз практик.

Студенти, які не пройшли виробничої практики або одержали від підприємства (господарства) негативний відгук, не одержали оцінки за практику відраховуються з навчального закладу.

3 урахуванням спеціалізації і зональних умов у програму виробничої практики можуть бути внесені відповідні корективи.

Обов’язки керівника бази практики

1. Призначити наказом кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього керівництва практикою.

2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

3. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці.

3абезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально — профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

5. Забезпечити облік виходів на роботу студентів — практикантів. Про вci порушення трудової дисципліни внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти у навчальний заклад.

6. Після закінчення практики дати характеристику студенту — практиканту.

РОБОЧИЙ ПЛАН проходження виробничої практики студентів механічного факультетуза спеціальністю 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

Об’єкт практики Робота, яку слід виконати Кількість днів за навчальною програмою
1. Господарство Ознайомитись із підприємством (господарством), коротка історія, структура управління. Функції спеціалістів. 3агальна схема техобслуговування ремонту машин. Правила внутрішнього розпорядку, охорона праці та навколишнього середовища 1
2. Машинний двір тракторної бригади Ознайомитись із розміщенням техніки на машинному дворі, порядком прийому, постановки на зберігання, доглядом i видачею машин, технічною документацією. Ознайомитись із майданчиком для комплектування налагодження машинно-тракторних

агрегатів. Підбір машин, комплектування i налагодження агрегатів

3
3. Майстерня та

пункт технічного обслуговування машин

Ознайомитись з організацією робочих місць, обладнанням, технічною документацією, оформленням її. Робота слюсаря з ремонту техніки. діагностування машин i дефектування деталей. Проведення щозмінного планового технічного обслуговування

машин. Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи i пропозиції щодо їх усунення. Дотримання правил техніки безпеки i виробничої санітарії

3
4. Автогараж та місце заправки машин нафтопродуктами Ознайомитись з структурою управління роботою гаража. Діагностування автомобілів, проведення щозмінного і планового техобслуговування автомобілів, оформлення документації. Ознайомлення з роботою пункту заправки, ведення документації, техніки безпеки, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків 3
5. Комбайн для скошування i обмолоту зернових культур (на посаді помічника) Оглянути площу, зробити пробний заїзд, налагодити жатку. Систематично перевіряти якість роботи, вибрати найбільш ефективний спосіб руху агрегату, здати виконану роботу, оформити необхідні документи. Поставити агрегат на місце стоянки. Робота на зернозбиральних комбайнах. Огляд ділянки поля, наладка комбайна, пробний заїзд. Періодично перевіряти якість обмолоту, наявність зерна в соломі, полові. 3бирання зернових у нічний час, оформлення необхідних документів. 20
6. Спеціальні комбайни (на посаді помічника) Перевірити технічний стан прийнятого комбайна, провести його технічну наладку. Оглянути ділянку поля, зробити пробний заїзд i при потреби провести додаткову технологічну наладку комбайна. Скошування трав, кукурудзи та 1нших культур на силос

(сіно). 3бирання просапних культур. Приймання, перевірка технічного стану комбайна. Контроль робота комбайна. Звіт про виконану роботу

10
7. Машини та комплекси післязбиральної обробки зерна. Прийняти зерноочисний комплекс, провести його технологічну наладку. Вибрати необхідні режими роботи, проводити контроль якісних показників очистки та сортування зерна. Підготувати завантажувач зерна, провести технологічне його налагодження. Освоїти прийоми завантаження зерном та розвантаження автомобілів 10
8.Виробничі екскурсії Ознайомитись і вивчити передовий досвід, досягнень науки в організації праці виробництва сільськогосподарської продукції в тракторній бригаді 1
9. Оформлення звіту-щоденника За наслідками виробничої практики студент узагальнює всі матеріали, робить аналізи і висновки, завершує оформлення звіту — щоденника 5
Всього 56

Обговорено на засіданні кафедри сільськогосподарської техніки

Протокол № 11 від ” 20 ” травня 2010 р.

ЩОДЕННИК

Під час проходження виробничої практики щоденно робити записи в щоденнику за нижчеподаною формою.

Перелік додатків до звіту-щоденника

ОЦІНКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ

Дати оцінку пройденої виробничої практики. Які позитивні сторони з досвіду роботи підприємства (господарства) виявлено i вивчено вами під час практики? Яку допомогу ви надали інженерно-технічній службі підприємства (господарства)?

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕЦЕНЗИЯ ВИКЛАДАЧА

ВИСНОВКИ ЩОДО ЗАХИСТУ 3BITУ-ЩОДЕННИКА

Скачати — zbit-shchodennik-pro-prokhodzhennya-virobnichoji-praktiki-iz-spetsialnosti-protsesi-mashini-ta-obladnannya.zip

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите здесь свое имя